Algemene voorwaarden

Verkeersschool van der Leest-Bakker

Artikel 1 Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de uitvoering van een tussen de leerling en rijschoolhouder gesloten overeenkomst van opdracht tot dienstverlening, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Aanmelding bij verkeersschool van der Leest-Bakker betekent automatisch dat de leerling de algemene voorwaarden en de privacyverklaring accepteert.

 1. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 2. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 3. Een overeenkomst komt tot stand door het afnemen van een product of dienst.

 

Artikel 2 Definities

Leerling:

Degene die opdracht geeft aan de rijschoolhouder om rijlessen te volgen en rijonderricht ontvangt van de instructeur teneinde het bewijs van rijvaardigheid te verkrijgen.

Instructeur:

Degene die rijonderricht geeft aan de leerling teneinde het bewijs van rijvaardigheid voor de leerling te verkrijgen. 

Rijonderricht:

Rijonderricht is het verkrijgen van autorijlessen en aanwijzingen van de instructeur die de leerling zal opvolgen en benodigd zijn op verantwoorde wijze deel te nemen aan het CBR-praktijkexamen teneinde een bewijs van rijvaardigheid te verkrijgen. 

Rijles:

Onder rijles wordt verstaan: het geven van rijonderricht, evaluatie, betaling en afspraak maken van een volgende rijles. 

Rijschool of rijschoolhouder:

Degene die opdracht van de leerling heeft verkregen teneinde rijonderricht te geven en een instructeur in staat dient te stellen om de leerling het bewijs van rijvaardigheid te verkrijgen.

Artikel 3 Algemeen

Auto, vrachtauto en bus:

Gedurende een rijles is de leerling niet de juridische bestuurder van het voertuig, maar enkel de feitelijke bestuurder. Dit betekent dat zolang er sprake is van een rijles de instructeur, c.q. bij het afleggen van een examen voor het verkrijgen van een bewijs van rijvaardigheid de examinator, juridisch aansprakelijk is.

Processen-verbaal voor overtredingen van de Wegenverkeerswetgeving zijn derhalve de verantwoordelijkheid van de instructeur c.q. examinator. Dit geldt eveneens voor de gevolgen van een ongeluk. Onder een rijles wordt mede begrepen het afleggen van een onderzoek naar het verkrijgen van een bewijs van rijgeschiktheid en rijvaardigheid (rijexamen).

Motor en bromfiets:

Gedurende een rijles is de leerling zowel juridische bestuurder van het voertuig, maar ook de feitelijke bestuurder. Dit betekent dat zolang er sprake is van een rijles, c.q. bij het afleggen van een examen voor het verkrijgen van een bewijs van rijvaardigheid de leerling, juridisch aansprakelijk is.

Processen-verbaal voor overtredingen van de Wegenverkeerswetgeving zijn derhalve de verantwoordelijkheid van de leerling. Dit geldt eveneens voor de gevolgen van een ongeluk. Onder een rijles wordt mede begrepen het afleggen van een onderzoek naar het verkrijgen van een bewijs van rijgeschiktheid en rijvaardigheid (rijexamen). 

Artikel 4 Verplichtingen ten aanzien van de rijschool  

De rijschool draagt er zorg voor dat:

 1. rijonderricht wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM)
 2. er een rijopleiding wordt gegeven die er op gericht is de leerling zo ver op te leiden, dat er op verantwoorde wijze kan worden deelgenomen aan het CBR-praktijkexamen.
 3. nadat de leerling de kosten van het onderzoek aan de rijschool heeft voldaan de aanvraag voor het onderzoek naar de rijvaardigheid door de rijschool onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden- daadwerkelijk is ingediend bij de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR); e.e.a. mits de leerling Verkeersschool van der Leest-Bakker hiertoe gemachtigd heeft bij het CBR, uiterlijk twee weken na de datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het onderzoek naar de rijvaardigheid kan worden aangevraagd.
 4. de leerling, die via de rijschool het onderzoek heeft aangevraagd, op de datum en tijd waarvoor hij/zij is opgeroepen door het CBR, tot het afleggen van een onderzoek naar de rijvaardigheid de beschikking heeft over hetzelfde les(motor)voertuig als waarin hij/zij de rijlessen heeft ontvangen; dan wel over een gelijkwaardig les(motor)voertuig beschikt waarbij in het geval sprake is van een substantieel ander type hij/zij daarin gedurende minimaal een lesuur rijonderricht heeft ontvangen
 5. de tijdsduur van de te geven rijles, zoals omschreven in artikel 2, volledig wordt benut voor het geven van rijles, tenzij anders is overeengekomen.
 6. er verzekeringen zijn afgesloten, welke een passende dekking bieden tegen aansprakelijkheid van de rijschool jegens de leerling tijdens rijonderricht, dan wel onderzoek naar rijvaardigheid, veroorzaakte schade. Deze verzekeringen zijn in overeenstemming met hetgeen in de rijopleiding branche gebruikelijk is.

Artikel 5 Verplichtingen ten aanzien van de leerling

De leerling verplicht zich:

 1. aan het begin van de opleiding de rijschool te machtigen met zijn DigiD gegevens via www.mijncbr.nl teneinde het reserveren van  tussentijdse toets/examens mogelijk te maken. Tevens vult de leerling tijdig een gezondheidsverklaring in en betaalt deze rechtstreeks aan het CBR. Tevens zorgt de leerling dat deze gegevens actueel blijven.
 2. ervan te overtuigen of dat, indien het onderzoek naar de rijvaardigheid met goed gevolg is afgelegd, op grond van zijn/haar verblijfsstatus een rijbewijs kan worden afgegeven. De rijschool kan er niet voor aansprakelijk worden gesteld indien aan een leerling de afgifte van het rijbewijs wordt geweigerd.
 3. te melden dat er geen sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van een motorvoertuig. Mocht gedurende de rijopleiding/het examen blijken dat de leerling een ontzegging heeft tot het besturen van een motorvoertuig dan is de rijschool niet aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende consequenties en volgt nimmer terugbetaling van genoten rijlessen of examenvergoedingen.
 4. een gezondheidsverklaring in te dienen, naar waarheid in te vullen en te betalen aan het CBR. De rijschool is niet aansprakelijk voor de uitslag van de medische rijgeschiktheid van de kandidaat. Terugbetaling van lesgeld over reeds gevolgde lessen is derhalve niet aan de orde.
 5. te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles. Door de rijschool wordt hierbij maximaal een wachttijd van 10 minuten in acht genomen. Deze wachttijd wordt gekort op de oorspronkelijke lesduur. Bij het niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging dient door de leerling de volledige lesprijs te worden voldaan; ook verandering van de eerder afgesproken plaats is alleen mogelijk wanneer dit tijdig is besproken en dit logistiek past in het lesschema van de rijschool.
 6. onder tijdige afzegging wordt verstaan afzegging minimaal 24 uur voor de afgesproken tijd. Afzegging dient tijdens de kantooruren van de rijschool te geschieden (maandag t/m vrijdag tussen 08:00 uur en 18:00 uur, zaterdag tussen 08:00 uur  en 12:00 uur) persoonlijk of middels een gemachtigde op het adres van de rijschool of telefonisch. Afzegging dient telefonisch, of middels whats-app- of SMS-bericht minimaal 24 uur voor de afgesproken tijd te geschieden.
 7. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen wegens dringende reden zoals: de begrafenis van een overledene in de naaste familie (t/m 2e graad) of een eigen spoedopname in het ziekenhuis.
 8. Een te laat afgezegde les bij de eerste ziekmelding wordt de leerling geen kosten in rekening gebracht. Bij de tweede ziekmelding zal de leerling de helft van de kosten in rekening worden gebracht. Vanaf de derde ziekmelding zal de leerling de volledige kosten in rekening worden gebracht.
 9. alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen.
 10. de mobiele telefoon niet te gebruiken tijdens de lessen, tenzij anders is overeengekomen in overleg met de rijinstructeur. Voor noodsituaties beschikt de instructeur over een mobiele telefoon.
 11. bij een onderzoek naar de rijgeschiktheid, - tussentijdse toets, rijexamen, nader onderzoek en versneld bijzonder examen - een geldig legitimatiebewijs (of geldig vervangend document), het zelfreflectie-formulier en de oproepkaart te kunnen overleggen. De oproepkaart wordt via TOP van het CBR toegestuurd op het bij de machtiging vermelde e-mailadres.
 12. eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen tijdig mede te delen aan de rijschool c.q. het examenbureau voordat het rijonderricht c.q. het onderzoek naar de rijvaardigheid wordt begonnen. Indien de leerling nalaat dit te doen en het rijonderricht c.q. het onderzoek naar de rijvaardigheid daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan de rijschool hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Bij twijfel kan voor aanvang van de rijopleiding een “informatie gezondheidsverklaring” worden ingevuld.
 13. de lesauto schoon te houden: geen voeten of schoenen op de bekleding; niet eten, drinken of roken in de auto.
 14. altijd een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben tijdens het lessen- de TTT en alle examens bij het CBR.
 15. de autogordel te dragen, ook als hij/zij achterin de auto als passagier meerijdt. Indien er geen medische indicatie is voor het niet dragen van een autogordel, aangetoond met een verklaring van een arts, zal door de rijschool bij het weigeren van het dragen van de autogordel geen rijonderricht worden gegeven. In deze situatie dient door de leerling de volledige lesprijs te worden voldaan.
 16. voorafgaand aan het rijonderricht geen alcohol of andere stoffen tot zich te nemen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Indien dit door instructeur voor of tijdens het rijonderricht wordt bemerkt, wordt niet of niet langer rijonderricht gegeven en dient het volledige lesgeld te worden betaald. Indien de instructeur het niet bemerkt en desalniettemin er tijdens het rijonderricht schade aan het voertuig en/of schade bij derden ontstaat - die aantoonbaar het gevolg is van het gebruik van dergelijke stoffen - is alle daaruit voortvloeiende schade voor rekening van de leerling en vrijwaart de rijschool zich voor alle aansprakelijkheid.
 17. na het aanvragen van een examen/tussentijdse toets is de leerling verplicht door te gaan met het volgen van het in onderling overleg nog benodigde aantal lesuren rijonderricht zoals overeengekomen met de instructeur voorafgaande aan de aanvraag bij het CBR tot het onderzoek naar de rijvaardigheid.

Artikel 6 Betaling en beëindiging les overéénkomst

 1. Tenzij anders wordt overeengekomen moet betaling van het lesgeld giraal worden voldaan.
 2. De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst haar lesprijs te verhogen. De leerling heeft in dat geval het recht om de lesovereenkomst schriftelijk te ontbinden, van welke bevoegdheid hij/zij gebruik kan maken tot twee weken na kennisneming van de prijsverhoging. Dit recht geldt niet gedurende de afname van een gekozen lespakket. De verhoging van de verschuldigde bijdragen aan het CBR of BNOR worden doorberekend in de kosten van het examen/tussentijdse toets of nader onderzoek. Verhoging van de bijdragen aan het CBR  vallen buiten de ontbindende voorwaarden om de lesovereenkomst op te zeggen.
 3. De rijschool is gerechtigd om bij een betalingsachterstand (tijdelijk) het rijonderricht te stoppen tot de achterstand in betaling is voldaan.
 4. Een factuur dient te worden betaald binnen de gestelde betalingstermijn, welke in de betreffende factuur wordt genoemd.
 5. Indien de leerling in verzuim verkeert, blijft de leerling het openstaand bedrag verschuldigd, en kan de rijschoolhouder de vordering ter incasso uit handen geven aan een derde. In dat geval is de rijschool gerechtigd het verschuldigd bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die aan de rijschoolhouder in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie de rijschool zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag.
 6. Indien de leerling eerder stopt met het nemen van rijlessen binnen het aantal lessen uit een pakket, dan worden de niet afgenomen lessen uit het pakket gerestitueerd. Indien de leerling slaagt voor zijn/haar praktijkexamen, en nog niet alle rijlessen uit het pakket zijn afgenomen, dan worden de niet afgenomen rijlessen aan de leerling gerestitueerd.
 7. Indien een leerling een pakket heeft gekocht met een ingesloten examen en de leerling neemt niet deel aan het door de rijschool aangeboden examen, zal geen restitutie van examengeld plaatsvinden.
 8. De theorie-begeleidingsuren dienen afgenomen te worden vóór het eerste theorie-examen. Niet afgenomen theorie-begeleidingsuren worden niet gerestitueerd.
 9. Indien er in een lespakket een Tussentijdse Toets is inbegrepen, en deze niet is afgenomen, zal dit niet gerestitueerd worden. 

Artikel 7 Theorie en theorie-examen

 1. De leerling zorgt dat hij/zij op het moment dat dit nodig is in het bezit te zijn van een geldig theoriecertificaat. Indien de leerling zelf zijn/haar theorie-examen aanvraagt, dan dient de leerling een reservering voor een theorie-examen te maken via mijncbr.nl. De kosten worden via IDeal betaald aan het CBR.

Artikel 8 Aanvraag onderzoek naar de rijvaardigheid (het rijexamen)

(tussentijdse toets, rijexamen, nader onderzoek, versneld bijzonder examen) verder te noemen het onderzoek.

 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen de kosten van of ten behoeve van de aanvraag van het onderzoek na machtiging van de rijschool giraal aan de rijschool te worden voldaan.
 2. Binnen veertien dagen na betaling van de aanvraag van het onderzoek geeft de leerling door op welke datum hij/zij verhinderd is om een TTT of examen af te leggen. Indien de leerling geen data van verhindering aangeeft zal een willekeurige datum die beschikbaar is in het TOP reserveringssysteem worden vastgelegd.
 3. Indien het onderzoek geen doorgang vindt omdat de leerling niet of te laat op het onderzoek verschijnt, of omdat de leerling geen vereiste en/of geldige documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de leerling.
 4. De rijschool is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het praktijkgedeelte van het onderzoek door te berekenen en is verplicht op verzoek van de leerling een schriftelijke specificatie van die prijswijziging te geven.
 5. Het CBR-praktijk-examen vindt zoveel mogelijk aansluitend aan de opleidingsperiode plaats.

Artikel 9 Opschorting en annulering

 1. Rijschoolhouder is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de leerling de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien door de vertraging aan de zijde van leerling niet langer van rijschoolhouder gevergd kan worden dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is de rijschoolhouder bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de rijschoolhouder gevergd kan worden.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de rijschoolhouder op de leerling onmiddellijk opeisbaar. Indien de rijschoolhouder de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien de rijschoolhouder tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de leerling toerekenbaar is, is rijschoolhouder gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten daardoor direct en indirect ontstaan.

Artikel 10 Onderzoek naar de rijgeschiktheid

Wanneer één of meerdere vragen op de Gezondheidsverklaring met Ja moeten beantwoord worden dan volgt nader onderzoek door het CBR. De kosten voor de huur van het lesvoertuig om rijproef Rijgeschiktheid af te leggen worden apart in rekening gebracht. Wanneer de arts van het CBR geen Verklaring van Gezondheid kan afgeven en hierdoor de rijopleiding gestopt moet worden volgt nimmer terugbetaling van de reeds genoten rijlessen.

Wanneer de Gezondheidsverklaring niet naar waarheid is ingevuld en tijdens het onderzoek rijvaardigheid ( TTT of rijexamen) de examinator besluit hiervan melding te maken bij de arts van het CBR zijn alle hieruit voortvloeiende consequenties en kosten voor rekening van de leerling.  

Artikel 11 Onderzoek naar de rijvaardigheid

 1. Indien het CBR of het BNOR het onderzoek wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden, kan de rijschool hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.
 2. Indien de leerling het onderzoek niet kan aanvangen of voltooien vanwege een van de redenen genoemd onder sub lid A, B of C, zal de rijschool ervoor zorgen dat voor de leerling een nieuw onderzoek wordt aangevraagd indien de leerling dit wenst. De rijschool staat ervoor in dat het aanvragen van het onderzoek geschiedt zonder kosten voor de leerling.
  1. Een familielid tot en met de tweede graad van de leerling of van de instructeur is overleden en de begrafenis nog niet heeft plaatsgevonden, c.q. plaats zal vinden op de dag van het onderzoek zelf.
  2. Het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en geen lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type ter beschikking is.
  3. Het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd, door de examinator van het CBR of de deskundige van het BNOR wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type beschikbaar is.

Artikel 12 Privacy beleid

Verkeersschool van der Leest-Bakker verwerkt ter uitvoering van de cursus-, les- dan wel ieder andersluidende overeenkomst welke u met Verkeersschool van der Leest-Bakker aangaat persoonsgegevens. Verkeersschool van der Leest-Bakker verwerkt uw persoonsgegevens dan ook in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbeschermingsbescherming, in kracht getreden per 25 mei 2018. Bij het aangaan van de les overéénkomst, waar het privacy beleid onderdeel van uitmaakt, wordt u geacht bekend te zijn met de wijze waarop, voor welk doel en voor welk tijdsbestek Verkeersschool van der Leest-Bakker uw gegevens verwerkt en zo ook indien gewenst verwijderd kunnen worden.

Na het behalen van het rijbewijs van de leerling, zal door de instructeur mondeling toestemming gevraagd worden aan de leerling om dit te delen op sociale media, zoals Facebook en Instagram, met vermelding van de naam en foto van de desbetreffende leerling.

Artikel 13 Geheimhoudingsverklaring

Verkeersschool van der Leest-Bakker verplicht zich, onvoorwaardelijk en onherroepelijk, tot geheimhouding tijdens en na beëindiging van de cursus- les- ofwel ieder andersluidende overeenkomst welke u met Verkeersschool van der Leest-Bakker aangaat van alle (bijzondere) persoonsgegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden. Verkeersschool van der Leest-Bakker garandeert dat al haar werknemers die toegang hebben tot persoonsgegevens van cursisten, gebonden zijn middels de aan de in dit artikel omschreven verplichting tot geheimhouding en zich daarbij onthouden van het kopiëren, doorgeven, overdragen of anderszins ongeoorloofd verspreiden van persoonsgegevens aan derden. Deze verplichting geldt slechts niet indien en voor zover openbaarmaking is geboden op grond van de wet en/of rechterlijke uitspraak, in welk geval de te openbaren informatie zo beperkt mogelijk zal worden gehouden.

Artikel 14 Vrijwaring

 1. De rijschool vrijwaart de leerling voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijles evenals tijdens het onderzoek, met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede ten gevolge van gebruik door de leerling van een stof waarvan hij weet of redelijkerwijs moet weten dat het gebruik daarvan – al dan niet in combinatie met het gebruik van een andere stof- rijvaardigheid kan verminderen, zodanig dat de leerling niet tot behoorlijk besturen van een voertuig in staat moet worden geacht.
 2. Indien de leerling, ondanks zijn/haar verklaring, dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de leerling de rijschool volledig en zal eventueel ter zake de opgelegde boetes geheel vergoeden, evenals alle andere financiële consequenties geheel overnemen.
 3. De aansprakelijkheid van de rijschool is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor is verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend. De rijschool is nooit aansprakelijk voor enige directe kosten en/of schade die voortvloeit uit of verband houdt met de les overéénkomst.
Image